ما یک تیم تحقیقاتی در زمینه سنتز ترکیبات شیمیایی هستیم . اعضای تیم تحقیقاتی ما تجربه صنعتی سازی و اسکیل اپ مواد شیمیایی و دارویی و تولید از مقیاس گرم تا کیلوگرم را دارا می باشند . ما توانایی انجام پروژ های سنتز سفارشی با شرایط گوناگون را داریم . کسب دانش فنی تولید مواد موثره دارویی با راندمان و صرفه اقتصادی مناسب ، امکان سنجی و مطالعه در مورد ملکول های مورد نیاز مشتریان ، نوشتن طرح سنتزی با توجه به امکانات مشتریان ، تهیه مواد اولیه ، مشاوره در مورد بهبود فرآیند های تولیدی و افزایش صرفه اقتصادی از دیگر خدمات ماست .