سنتز ۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول به راحتی از اضافه شدن هیدروژن کلرید به تتراهدیروفوران و رفلاکس ان به دست می ­آید تا اینکه دمای جوش مخلوط به ۱۰۵-۱۰۳ درجه سانتیگراد برسد. ۴-کلرو-۱-بوتانول (دمای جوش ۸۵-۸۴ درجه سانتیگراد در ۱۶ میلی­ متر جیوه) با بازده

براین (BRINE) چیست؟!!

دکانتور قیف جدا کننده

استخراج دو فازی و استفاده از براین عمدتا در دستورکارهایی که در مقالات آورده شده، پس از استخراج مخلوط واکنش ، یک مرحله نیز شستشو با براین (washed with brine) انجام شده است. اما براین چیست و استفاده از آن