سنتز آمونیوم پرمنگنات

آمونیوم پرمنگنات

یک محلول از ۱۶ گرم پتاسیم ­پرمنگنات و ۴۴ گرم آمونیوم ­کلرید در ۳۰۰ میلی­ لیتر آب ۷۰ درجه سانتیگراد برای حذف کردن ذرات ناچیز منگنز(IV)اکسید فیلتر شد. سپس محلول در حمام بخار حرارت داده شد تا حجم آن به

سنتز ۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول به راحتی از اضافه شدن هیدروژن کلرید به تتراهدیروفوران و رفلاکس ان به دست می ­آید تا اینکه دمای جوش مخلوط به ۱۰۵-۱۰۳ درجه سانتیگراد برسد. ۴-کلرو-۱-بوتانول (دمای جوش ۸۵-۸۴ درجه سانتیگراد در ۱۶ میلی­ متر جیوه) با بازده