سنتز آمونیوم پرمنگنات

آمونیوم پرمنگنات

یک محلول از ۱۶ گرم پتاسیم ­پرمنگنات و ۴۴ گرم آمونیوم ­کلرید در ۳۰۰ میلی­ لیتر آب ۷۰ درجه سانتیگراد برای حذف کردن ذرات ناچیز منگنز(IV)اکسید فیلتر شد. سپس محلول در حمام بخار حرارت داده شد تا حجم آن به