سنتز ۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول

۴-کلرو-۱-بوتانول به راحتی از اضافه شدن هیدروژن کلرید به تتراهدیروفوران و رفلاکس ان به دست می ­آید تا اینکه دمای جوش مخلوط به ۱۰۵-۱۰۳ درجه سانتیگراد برسد. ۴-کلرو-۱-بوتانول (دمای جوش ۸۵-۸۴ درجه سانتیگراد در ۱۶ میلی­ متر جیوه) با بازده